ลืมรหัสผ่าน  
สมัครสมาชิก  
เข้าสู่ระบบ E-Mail  
วัดตันติการาม
ดูทั้งหมด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด
จำนวนผู้เข้าชม

 

 

ที่
โครงการ
1
โครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
2
โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาภาวะ โภชนาการเด็กอายุ 0-72  เดือน
3
โครงการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป
4
โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคมะเร็ง ปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
5
โครงการรณรงค์หยอดโปลิโอในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี
6
โครงการทานยาปีละครั้งเพื่อป้องกันโรค เท้าช้าง
7
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
8
โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพ ช่องปากในนักเรียนประถมศึกษา
9
โครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
10
โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเด็กอายุ 0-72 เดือน
11
โครงการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป
12
ค่าบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการบริหารกองทุน และค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารกองทุน และอนุกรรมการต่าง ๆ