ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยังลิมอ

ประวัติความเป็นมา
ตันหยงลิมอ เป็นภาษามาลายู แปลว่า ต้นพิกุลห้าต้น เดิมทีชื่อตำบลมีชื่อว่า “ตันหยงจือลือมอ”

ที่ตั้ง
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของพื้นที่อำเภอระแงะ ห่างจากที่ตั้งศาลากลางจังหวัดนราธิวาสประมาณ 20 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครทางรถยนต์ประมาณ 1,335 กิโลเมตร โดยทางรถไฟประมาณ 1,100 กิโลเมตร

อาณาเขต
อาณาเขตทางทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบางปอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
อาณาเขตทางทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบองอ อำเภอระแงะ
อาณาเขตทางทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง
อาณาเขตทางทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ

เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตันหยงลิมอ มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 57.549 ตารางกิโลเมตร หรือ 30,087 ไร่

ภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ เป็นที่ราบต่ำเหมาะกับการเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนอยู่ข้างถนน กระจายไปทั้งตำบล ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำสวนยางพารา ทำสวนผลไม้ และทำนา

จำนวนหมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน ได้แก่

 1. หมู่ที่ 1 บ้านตะโละ
 2. หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งขมิ้น
 3. หมู่ที่ 3 บ้านตอหลัง
 4. หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งเกร็ง
 5. หมู่ที่ 5 บ้านป่าไผ่
 6. หมู่ที่ 6 บ้านลูโบะดีแย
 7. หมู่ที่ 7 บ้านตันหยงลิมอ
 8. หมู่ที่ 8 บ้านไอปาเซ

ประชากร

 1. แบ่งตามหมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านตะโล๊ะ

243

522

511

        1,033

2

บ้านทุ่งขมิ้น

239

496

524

        1,020

3

บ้านตอหลัง

350

532

555

        1,087

4

บ้านทุ่งเกร็ง

149

222

230

          452

5

บ้านป่าไผ่

275

279

272

           551

6

บ้านลูโบ๊ะดีแย

302

651

694

        1,345

7

บ้านตันหยงลิมอ

164

363

408

           771

8

บ้านไอปาเซ

274

575

622

        1,197

 

รวม

1,996

3,640

3,816

        7,456

 1. แบ่งตามช่วงอายุ

ช่วงอายุ

ชาย

หญิง

รวม

เด็ก (0-5 ปี)

311

304

615

เด็กโต (6-12 ปี)

461

424

885

วัยรุ่น (13-17 ปี)

359

362

721

ผู้ใหญ่ (18-60 ปี)               

2,121

2,230

4,351

คนชรา (60 ปี ขึ้นไป)

382

493

875

รวม

3,634

3,816

7,450


มีความหนาแน่นเฉลี่ย 129.46  คน/ตารางกิโลเมตร

ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2553
ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส


2.2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม

ถนน 48 สาย

1 ถนนลูกรัง 12 สาย
2 ถนนคอนกรีต 20 สาย
3 ถนนลาดยาง 10 สาย
4 ถนนหินคลุก 6 สาย
สะพาน 14  แห่ง

ระบบขนส่งมวลชน
1. รถโดยสาร

 1. รถตู้
 2. รถสองแถว

2. รถไฟ

 1. มีสถานีรถไฟบ้านป่าไผ่

การไฟฟ้า

 1. จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  1,996  ครัวเรือน
 2. ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง) จำนวน 324 จุด ครอบคลุมถนน 12 สาย

การประปา
ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาจากระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

 1. หมู่ที่ 1 บ้านตะโล๊ะ
 2. หมู่ที่ 3 บ้านตอหลัง
 3. หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งเกร็ง
 4. หมู่ที่ 5 บ้านป่าไผ่
 5. หมู่ที่ 6 บ้านลูโบะดีแย
 6. หมู่ที่ 7 บ้านตันหยงลิมอ

ปัจจุบันมีเพียง หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 8 ที่ยังไม่มีระบบประปา

การสื่อสารและโทรคมนาคม

 1. โทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่    234 เลขหมาย โทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ 26 เลขหมาย
 2. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข  1  แห่ง
 3. อินเตอร์เน็ตสาธารณะตำบล  1  แห่ง
 4. ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว  8  แห่ง

2.3 ลักษณะการใช้ที่ดิน
การใช้ประโยชน์จากที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนมากจะใช้ในการประกอบด้านการเกษตรกรรมเป็นหลัก ประมาณ 70% ของพื้นที่ทั้งหมด

2.4 ด้านเศรษฐกิจ
โครงสร้างเศรษฐกิจ


อาชีพ

ครัวเรือน

เปอร์เซ็นต์ (%)

เกษตรกรรม

1,497

75

รับจ้าง

239

12

ปศุสัตว์

159

8

ค้าขาย

99

5

รวม

1,996

100

                - รายได้เฉลี่ยของประชากร ประมาณ  27,000 บาท/ครัวเรือน/ปี            

                การเกษตรกรรม
พื้นที่ในการประกอบการเกษตรกรรมมีประมาณ 20,623 ไร่ มีประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 1,497 ครัวเรือน โดยมี ยางพารา และผลไม้ (ลองกอง, มังคุด, เงาะ, ทุเรียน เป็นต้น) เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 127 ล้านบาท/ปี แยกพื้นที่การเพาะปลูก ได้ดังนี้

ประเภท

พื้นที่/ไร่

ครัวเรือน

ยางพารา

11,754

609

สวนผลไม้

4,867

542

ทำนาข้าว

3,447

176

พืชไร่

195

27

รวม

20,263

1,354

                การปศุสัตว์
การเลี้ยงสัตว์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ยังมีการขยายตัวน้อย โดยมีสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ โคเนื้อ ซึ่งแยกประเภทได้ดังนี้

ประเภท

จำนวน : ตัว

จำนวนครัวเรือน

โคเนื้อ

867

126

แพะ

40

  15

สุกร

150

    3

                การพาณิชย์และบริการ
การค้าขายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนใหญ่การค้าขายเป็นธุรกิจขนาดเล็ก โดยมีจำนวนผู้ประกอบธุรกิจการค้าและบริการ จำนวน 117 ราย แยกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้


ประเภท

จำนวน : ราย

ร้านขายของชำ

47

ร้านอาหาร/ร้านน้ำชา

32

ปั๊มน้ำมัน (ปั๊มหลอด)

20

ร้านซ่อมจักรยาน/จักรยานยนต์

11

ร้านขายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

4

ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

3

รวม

117

                การอุตสาหกรรม
การประกอบอุตสาหกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นการประกอบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และมีผู้ประกอบการน้อยมาก โดยปัจจุบันมีเพียง 2 แห่ง ซึ่งแยกรายละเอียด ได้ดังนี้


ประเภท

จำนวน : แห่ง

โรงสีข้าว

2

รวม

2

2.5  การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
การศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบล มีสถานศึกษาที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจมาอยู่ภายใต้การดูแล คือ ศูนย์เด็กเล็ก 2 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง วิทยาลัยอาชีวะ 1 แห่ง ซึ่งแยกรายละเอียด ได้ดังนี้


สถานศึกษา

จำนวนบุคลากรครู

จำนวนนักเรียน

จำนวนครู/นักเรียน

ศูนย์เด็กเล็กบ้านลูโบ๊ะดีแย

2

56

1/28

ศูนย์เด็กเล็กบ้านตอหลัง

3

47

1/15

โรงเรียนวัดตันติการาม

9

81

1/9

โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะดีแย

11

171

1/15

โรงเรียนบ้านตะโละ

21

278

1/13

โรงเรียนบ้านไอปาเซ

 

 

1/21

โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ

12

168

1/14

วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีนราธิวาส

57

905

1/16

รวม

115

1,706

1/15

ศาสนา
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 80 และนับถือศาสนาพุทธร้อยละ 20 โดยมีมัสยิด 11 แห่ง และวัด 2 แห่ง  ซึ่งแยกรายละเอียด ได้ดังนี้


มัสยิด

หมู่บ้าน

มัสยิดตะโละ

หมู่ที่ 1

มัสยิดดามาบูเวาะ

หมู่ที่ 1

มัสยิดบาโงบือราแง

หมู่ที่ 2

มัสยิดบาโงแยะห์

หมู่ที่ 2

มัสยิดดารุสมูกอรอบิน

หมู่ที่ 6

มัสยิดดารุสสาลาม

หมู่ที่ 6

มัสยิดบาโงสรายอ

หมู่ที่ 6

มัสยิดดารุลนิมะห์

หมู่ที่ 7

มัสยิดตันหยงลิมอ

หมู่ที่ 7

มัสยิดดารุนดีนอิสลาม

หมู่ที่ 8

มัสยิดสะโลไอปาเซ

หมู่ที่ 8

รวม

11 แห่ง

 

วัด

หมู่บ้าน

วัดตันติการาม

หมู่ที่ 3

วัดป่าไผ่

หมู่ที่ 5

รวม

2 แห่ง

วัฒนธรรมและประเพณี
งานเมาลิด
เป็นประเพณีทางศาสนาอิสลาม ซึ่งกล่าวถึง เดือนรอบีอุ้ลเอาวัลเป็นเดือนคล้ายเดือนแห่งการประสูติของท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) ซึ่งมุสลิมส่วนใหญ่ถือเป็นเดือนสำคัญอีกเดือนหนึ่ง เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของท่าน และเพื่อถ่ายถอดคุณงามความดีให้แก่อนุชนรุ่นหลัง จะมีการจัดขึ้นทุกปีในช่วงเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม โดยกิจกรรมสำคัญในงาน คือ การประกวดการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน การประกวดร้องเพลงอัลนาเซด
การถือศีลอด
เป็นข้อบังคับทางศาสนาอิสลาม ซึ่งกล่าวถึง เดือนรอมฏอน เป็นเดือนแห่งการถือศีลอดของชาวมุสลิมทั่วโลก การถือศีลอดเป็นการอดอาหาร และละเว้นอบายมุขทุกชนิด การถือศีลอดจะเริ่มตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกดิน
ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
เป็นประเพณีของชาวไทยพุทธ ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงบุญคุณของบิดามารดา และผู้สูงอายุ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณของบุตรหลาน

2.6 กีฬา และนันทนาการ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีสถานที่เพื่อการกีฬา และนันทนาการ อยู่ 6 แห่ง โดยแยกรายละเอียดได้ดังนี้

ประเภท

ที่ตั้ง

สนามฟุตบอล

โรงเรียนบ้านตะโละ หมู่ที่ 1

สนามฟุตบอล

โรงเรียนวัดตันติการาม หมู่ที่ 3

สนามฟุตบอล

โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ หมู่ที่ 7

สนามฟุตบอล

วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีนราธิวาส หมู่ที่ 5

สนามบาสเกตบอล

โรงเรียนวัดตันติการาม หมู่ที่ 3

สนามวอลเลย์บอล

วัดตันติการาม หมู่ที่ 3


2.7 การสาธารณสุข
การบริการด้านสาธารณสุขในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีสถานบริการด้านสาธารณสุขเพียง 2 แห่ง มีบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 4 คน และอสม. จำนวน 94 คน  โดยแยกรายละเอียดได้ดังนี้
สถานบริการด้านสาธารณสุข

ประเภท

ที่ตั้ง

สถานีอนามัย

บ้านตอหลัง หมู่ที่ 3

สถานีอนามัย

บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 5

                บุคลากรทางการแพทย์

 1. พยาบาล 1 คน
 2. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 3 คน
 3. อสม. 94 คน

2.8 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 1. สถานีตำรวจยุทธ์ศาสตร์ประจำตำบล      1     แห่ง

2.9 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี

 1. 2  ครั้ง

รถยนต์ดับเพลิง

1
รถยนต์ดับเพลิง  
1
คัน
2
รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 
1
คัน
 
-      รถกระเช้า
1
คัน

2.10  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

แหล่งน้ำธรรมชาติ

    ลำน้ำ ลำห้วย    1 คัน
    บึง หนองและอื่นๆ  1 คัน

  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

    ฝายกั้นน้ำ 6 แห่ง
  1 บ่อน้ำตื้น 13 แห่ง
  2 บ่อโยก 8 แห่ง
  3 สระน้ำ 1 แห่ง

  ทรัพยากรในพื้นที่

  1. ที่สาธารณะทุ่งออก                   จำนวน   52 ไร่ 2 งาน 49 ตารางวา
  2. ที่สาธารณะบือแนบองอ            จำนวน   361 ไร่ 1 งาน 54 ตารางวา

  น้ำเสีย
  ไม่มีปัญหาน้ำเสีย

                  ขยะ

  1. ปริมาณขยะ 1 ตัน/วัน
  2. รถยนต์ที่ใช้เก็บขยะจำนวน  -  คัน
  3. จำนวนที่ดินสำหรับกำจัดขยะ  -  ไร่ 
   

  2.11  ด้านการเมือง และการบริหาร

  โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ ด้านนิติบัญญัติ และตรวจสอบฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล         จำนวน                   1              คน         
  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน                   1              คน
  1. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  จำนวน
  1
  คน
  2.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  จำนวน
  14
  คน

  คณะผู้บริหาร มีอำนาจหน้าที่ ในการบริหารงานทั่วไปในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย

  1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  จำนวน
  1
  คน
  2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  จำนวน
  2
  คน

  การแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งออกเป็น 5 หน่วยงาน ดังนี้

  1. สำนักปลัด
  2. ส่วนการคลัง
  3. ส่วนโยธา
  4. ส่วนการศึกษา
  5. ส่วนสาธารณสุข
194 หมู่ที่ 1 ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ 0-7367-0052 โทรสาร 0-7367-0052 E-mail:info@tanyonglimo.go.th
© Copyright 2010. Tanyonglimo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer