ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน

แนวทางการพัฒนา

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น
  2. พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ

2. ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา

  1. ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
  2. ป้องกันและกำจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติด
  3. บำบัด ฟื้นฟู ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด
  4. ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
  5. ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
  6. ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยตลอดจนการพัฒนาด้านสาธารณสุข

3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

  1. ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ
  2. จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
  3. ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค
  4. พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
  5. จัดทำผังเมืองและผังเมืองตำบล

4. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

  1. ส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  3. เสริมสร้างการทำนุบำรุงศาสนา
  4. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน

5. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

  1. ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น
  2. พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP
  3. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน
  4. จัดตั้งศูนย์รับซื้อผลผลิตและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
  5. ส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์
  6. พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

6. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

  1. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  3. เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง
  5. การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย

7. ด้านการบริหารจัดการที่ดี

  1. พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
  2. พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
  3. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
  4. ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  5. ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน
  6. พัฒนาส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กร
  7. ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย
8. ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

แนวทางการพัฒนา

  1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
  2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันบรรเทาสาธารณสุข
  3. ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีขีดความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
  4. ส่งเสริมให้ผู้นำศาสนาเข้ามามีบทบาทและศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง
194 หมู่ที่ 1 ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ 0-7367-0052 โทรสาร 0-7367-0052 E-mail:info@tanyonglimo.go.th
© Copyright 2010. Tanyonglimo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer