นโยบาย

นโยบายการการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ

1. นโยบายการสร้างรายได้

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชนโดยฝึกอบรมและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ โดยเน้นใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นในการผลิตสินค้า
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และศักยภาพของประชาชนในพื้นที่
 3. ส่งเสริมการสหกรณ์ ธุรกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร และองค์การชุมชนให้เข็มแข็ง
 4. ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบต่างๆ เช่น การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม และการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการจับจ่ายซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยว โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว

2. นโยบายด้านสังคม

 1. ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาระดับชุมชนและโรงเรียน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อกีฬา
 2. ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและคนพิการ ในด้านนันทนาการ และ สวัสดิการอย่างทั่วถึง

3. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึงทั้งตำบล เพื่อการเกื้อหนุนการผลิต การสร้างงาน และสร้างรายได้

4. นโยบายการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

พัฒนาแหล่งน้ำขึ้นมาทดแทนแหล่งน้ำตามธรรมชาติ และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เหมาะสมต่อการผลิต และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเต็มที่ในการฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำและลุ่มน้ำ แหล่งกักเก็บน้ำ คูคลองส่งน้ำ คุณภาพน้ำ รวมทั้งควบคุมดูแลการใช้น้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นระบบ

5. นโยบายสาธารณสุข

 1. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและสถานบริการด้านสุขภาพให้มีจำนวนและคุณภาพเพียงพอกับความต้องการของประชาชน
 2. จัดระบบการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตราย การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยและการบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกับสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้ประชาชนสร้างเครือข่ายการควบคุมป้องกันโรคในทุกระดับ
 3. ส่งเสริมรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยให้ความรู้แก่ประชาชนถึงโทษภัยของยาเสพติด และจัดให้มีบริการบำบัดฟื้นฟูแก่ผู้ติดยาเสพติด เพื่อให้ผู้เสพสามารถกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างปกติสุข

6. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

 1. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบทุกระดับ
 2. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยจัดให้มีห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน และสื่อการเรียนรู้ประเภทต่างๆ อย่างทั่วถึง
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา เพื่อการเผยแพร่ศาสนาธรรม รวมทั้งสนับสนุนให้มีการ         พัฒนาศาสนสถานให้สะอาด ร่มเย็น สงบสุข เพื่อให้เป็นประโยชน์ด้านจิตใจต่อชุมชน
 4. สนับสนุนให้เด็กเยาวชนได้ศึกษาศาสนธรรม และร่วมพิธีกรรมทางศาสนาเพิ่มมากขึ้น
 5. ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ศึกษาเรื่องราวของมรดกศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ เผยแพร่ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 6. พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งรายได้ของประชาชน

7. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ร่วมทั้งมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและประเมินผลในโครงการสำคัญที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ การตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล และการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสำคัญในการพัฒนาตำบล
 2. รับปรุงการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในด้านต่างๆ พร้อมทั้งนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในกระบวนการบริหารจัดการ เพื่อให้การบริการแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว

8. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. ส่งเสริมประชาชนช่วยกันป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งบำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 2. รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. จัดให้มีระบบการจัดการ การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และบำบัดน้ำเสีย
194 หมู่ที่ 1 ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ 0-7367-0052 โทรสาร 0-7367-0052 E-mail:info@tanyonglimo.go.th
© Copyright 2010. Tanyonglimo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer